tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Subministro, instalación e servizo de asistencia técnica de mantemento, durante o período de garantía, dun sistema de xestión, control e cobro para as instalacións da Sociedade

Data de publicación en web: 30/10/2017

APERTURA DO SOBRE Nº 2 

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas en prazo, á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo xoves, 21 de decembro, ás 14.15 horas no Concello (pazo de Raxoi, na praza do Obradoiro).  

O obxecto do contrato é o subministro, instalación e servizo de asistencia técnica de mantemento, durante o período de garantía, dun sistema de xestión, control e cobro no aparcadoiro e na dársena de autobuses de Xoán XXIII e no aparcadoiro de Belvís.

A adxudicación do contrato realizarase polo órgano de contratación, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios de adxudicación da cláusula 10 do prego administrativo.

Estado do procedemento: En tramitación

Tipo de contrato: Procedemento aberto

Prazo execución: O prazo de entrega do subministro establécese en tres meses desde a formalización do contrato.

A montaxe e instalación dos equipos e a posta en marcha deberá facerse nun prazo máximo de 10 días desde a entrega do subministro. No caso do aparcadoiro de Belvís, o prazo para a instalación e posta en marcha será de 10 días desde que TUSSA comunique á empresa adxudicataria a finalización das obras de renovación do aparcadoiro.

Respecto dos servizos de asistencia técnica de mantemento, establécese unha duración de DOUS ANOS desde a formalización da Acta de Recepción. Por cada instalación asinarase un Acta de Recepción, polo que as datas de inicio e finalización do contrato de mantemento poden ser diferentes.

Prazo de presentación de documentación: 30 DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación do anuncio no Boletín Oficial de A Coruña,


Servizo de cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. 2016/CA/outubro). APERTURA SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 19/12/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 2

 

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o próximo xoves día 22 de decembro ás 13.00 horas no Concello (pazo de Raxoi, departamento de Urbanismo).

Estado do procedemento: En tramitación


Servizo de cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. 2016/CA/outubro)

Data de publicación en web: 09/11/2016

O obxecto do contrato é a explotación da cafetería da estación de autobuses, situada na Avda. Rodríguez de Viguri, s/n.

Os criterios de adxudicación son os sinalados na cláusula 10.3 do prego de cláusulas administrativas. 

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Procedemento aberto

Prazo execución: DOUS ANOS; o contrato poderá prorrogarse por acordo expreso do órgano de contratación por períodos máximos de tres meses, se ben a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non excederá de catro anos.

Prazo de presentación de documentación: TRINTA DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.