tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante
Contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses: APERTURA DO SOBRE Nº 3

Data de publicación en web: 26/04/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 3

Convócase ás empresas á apertura do sobre nº 3, que terá lugar o próximo venres día 29 de abril ás 14.00 horas no Concello (pazo de Raxoi, na praza do Obradoiro). 

Estado do procedemento: En tramitación


Contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses. APERTURA DO SOBRE Nº 2

Data de publicación en web: 12/04/2016

CONVOCATORIA PARA OS LICITADORES: APERTURA DO SOBRE Nº 2

Convócase ás empresas que presentaron as súas ofertas á apertura do sobre nº 2, que terá lugar o proximo venres día 15 de abril ás 14.00 horas no Concello (pazo de Raxoi, na praza do Obradoiro). 

Estado do procedemento: En tramitación


CORRECCIÓN DE ERROS. Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses

Data de publicación en web: 14/03/2016

CORRECCIÓN DE ERROS (Resolución do Consello de Administración de 11/03/2016)

Advertido erro no prego de condicións administrativas particulares e prescricións técnicas publicado o 7 de marzo de 2016 , cómpre facer a seguinte corrección:

Corrección do cadro de persoal a subrogar, que aparece recollido no artigo 21.3 do prego administrativo e no artigo 6 do anexo IV de prescricións técnicas.

Na segunda liña do cadro de persoal, onde di “limpador/a”, debe dicir “especialista”.

O prego de condicións que se achega en “documentación” está actualizado con esta corrección.

Estado do procedemento: En tramitación

Prazo de presentación de documentación: O prazo de quince días naturais previsto no anuncio de licitación comezará a computar desde o día seguinte ao da publicación desta corrección de erros no Diario Oficial de Galicia.