tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de cafetería e restaurante ou cafetería da estación de autobuses de Santiago (Expte. Marzo/2014)

Data de publicación en web: 24/03/2014

O obxecto do contrato é a realización do servizo de explotación e xestión do servizo de cafetería e restaurante ou cafetería da estación de autobuses de Santiago de Compostela, situada na avenida Rodríguez de Viguri.

Os criterios de adxudicación son os sinalados na cláusula 10.3 do prego de cláusulas administrativas.

CANON DE LICITACIÓN:

  • Canon mínimo de aluguer da cafetería: 1.000€/mes + o IVE correspondente (canon obrigatorio)
  • Canon variable: 2% dos ingresos correntes a partir do quinto ano (este incluído) + o IVE correspondente (canon obrigatorio)
  • Canon instalación máquinas de vending: 50€/mes por máquina + o IVE correspondente (canon opcional)

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prazo execución: DEZ ANOS

Prazo de presentación de documentación: TRINTA DÍAS NATURAIS, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (24/3/2014)

Garantías e gastos aplicables: Garantía provisional: non se esixe.
Garantía definitiva: a sinalada na cláusula 17.1 do prego de cláusulas administrativas.
Será por conta do adxudicatario o gasto derivado da publicación desta licitación no DOG.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe.

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza Camilo Díaz Baliño, s/n (estación de autobuses), CP 15704 Santiago - A Coruña, de 9.00 a 14.00 horas.
Documentación e información: nas oficinas de TUSSA. Tfno. 981 56 82 10. Fax: 981 57 43 24.

Informe de adxudicación:

Apertura de plicas: a data e lugar de apertura do sobre núm. 2, que terá lugar en acto público, anunciarase cunha antelación mínima de tres días naturais ao da súa celebración, no perfil do contratante: www.tussa.org


Documentación