tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 18/01/2016

O obxecto do contrato é o servizo de vixilancia e control de accesos das instalacións da estación de autobuses

Seguemento do contrato:

Data do contrato: 7 de abril de 2016

Estado do procedemento: Adxudicados

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prezo licitación: ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 114.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (18/01/2016)

Garantías e gastos aplicables: Garantía provisional: non se esixe
Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación
Será por conta do adxudicatario o gasto derivado da publicación desta licitación no DOG.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (estación de autobuses), CP 15704 Santiago-A Coruña, en horas de 9.00 a 14.00 horas.
Documentación e demais información: nas oficinas de TUSSA. Tfno. 981 56 82 10. Fax 981 57 43 24