tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago (DECLARADO DESERTO)

Data de publicación en web: 07/03/2016

O obxecto do contrato é a realización do servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago de Compostela, así como as oficinas do aparcadoiro vixiado Xoán XXIII.

Os criterios de adxudicación son os sinalados no artigo 10.3 do prego de cláusulas administrativas.

Estado do procedemento: Suspendidos

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto

Prezo licitación: ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 170.000 euros (máis o IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOG.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (07/03/2016)

Garantías e gastos aplicables: Garantía provisional: non se esixe.
Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación.
Será por conta do adxudicatario o gasto derivado da publicación desta licitación no DOG.

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo U, subgrupo 1, categoría 1

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA (praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (estación de autobuses), CP 15704 Santiago-A Coruña, en horas de 9.00 a 14.00 horas.
Documentación e demais información: nas oficinas de TUSSA. Tfno. 981 56 82 10. Fax 981 57 43 24

Informe de adxudicación:

Este procedemento foi declarado DESERTO por acordo do Consello de Administración da Sociedade, celebrado o 21 de outubro de 2016.