tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

CORRECCIÓN DE ERROS. Concurso para a contratación do servizo de limpeza da estación de autobuses (DECLARADO DESERTO)

Data de publicación en web: 14/03/2016

CORRECCIÓN DE ERROS (Resolución do Consello de Administración de 11/03/2016)

Advertido erro no prego de condicións administrativas particulares e prescricións técnicas publicado o 7 de marzo de 2016 , cómpre facer a seguinte corrección:

Corrección do cadro de persoal a subrogar, que aparece recollido no artigo 21.3 do prego administrativo e no artigo 6 do anexo IV de prescricións técnicas.

Na segunda liña do cadro de persoal, onde di “limpador/a”, debe dicir “especialista”.

O prego de condicións que se achega en “documentación” está actualizado con esta corrección.

Estado do procedemento: Suspendidos

Prazo de presentación de documentación: O prazo de quince días naturais previsto no anuncio de licitación comezará a computar desde o día seguinte ao da publicación desta corrección de erros no Diario Oficial de Galicia.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (17/3/2016)

Informe de adxudicación:

Este procedemento foi declarado DESERTO por acordo do Consello de Administración da Sociedade celebrado o 21 de outubro de 2016.