tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Concurso para a contratación do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 24/03/2011

O obxecto do contrato é a realización do servizo de seguridade da estación de autobuses de Santiago.

Estado do procedemento: En prazo de presentación

Tipo de contrato: Licitación pública por procedemento aberto.

Prezo licitación: Orzamento máximo de licitación: 94.000 euros (máis IVE)

Prazo execución: DOUS ANOS (2 anos)

Prazo de presentación de documentación: QUINCE DÍAS NATURAIS a contar dese o día seguinte á data de publicación deste anuncio no DOGA.

Publicación no Boletíns Oficiais:
DOG (24/03/2011)

Garantías e gastos aplicables: Provisional: non se esixe
Definitiva: 5% do importe de adxudicación
Será por conta do adxudicatario o gasto derivado da publicación desta licitación.

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Lugar e presentación da documentación: Os licitadores poderán presentar proposicións nas oficinas de TUSSA, na praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (estación de autobuses), CP 15704 Santiago-A Coruña, de 9.00 a 14.00 horas.