tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Subministración de 10 postes electrónicos de información en parada ao usuario do transporte urbano

Data de publicación en web: 02/08/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 2 de agosto de 2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SICE), por un importe de 45.019,47 €.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados