tussa

Novo bus + Bus

concello de santiago


Perfil de Contratante

Servizo de limpeza da estación de autobuses de Santiago

Data de publicación en web: 09/09/2011

O Consello de Administración da Sociedade, reunido o 9 de setembro de 2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa LIMPIEZAS DEL NOROESTE, SA, por un importe de 177.554,88 € para os dous anos de contrato.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación.

Unha vez formalizado o contrato, actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Estado do procedemento: Adxudicados